Протокол от Общото събрание на Българската Федерация по Спелеология

08 март 2008 г. - начало 10:45 часа

 

 

Днес, на 08.03.2008 г. в гр. София от 10:45 часа се състоя редовно Общо събрание на Българската Федерация по Спелеология. Общото събрание беше открито от Председателя на УС на БФСп г-н Петър Берон. За протоколчик беше избрана Татяна Виналиева.

 

  1. Отчитане легитимността на Общото събран ие

- Присъстват следните клубове – 21 редовно отчетени клуба, при общо 26 редовно отчетени клуба. Заключението е, че има кворум и ОС има право да взема легитимни решения.

- Присъстващи представители на клубове, които не са редовно отчетени – пещерняшка общност Ботевград, пещерняшка общност Шумен

  1. Изчитане на дневния ред

- Утвърждаване на новоприетите членове.

- Приемане на отчета на УС на БФСп и на финансовия отчет на БФСп за 2007 година

- Други

  1. Избиране комисия по решенията

- Предложен е следният състав на комисията по решенията: председател на комисията Пламен Петков, членове - Камен Бонев, Костантин Стоичков

- След гласуване на състава той е приет с пълно единодушие.

  1. Дневният ред на ОС е предложен за гласуване и приет с пълно единодушие

 

Процедиране по дневния ред

•  Приемане на нови членове на БФСп – депозирани са молби от 5 нови члена, Алексей Жалов представя молбите на кандидатите

- ПК „Под ръбъ“ – с. Церово

- Спортен клуб „Балкан Адвенчър – гр. Своге

- ПК „Кристал“ - гр. Девин

- ПК Родопи – гр. Кърджали

- Сдружение по Спорт, екология и туризъм – Видин – УС е приело сдружението с изричното условие да се възобнови дейността на пещерняците от Видин, много от които са членове на сдружението

Обсъждане на кандидатурите

1.1 Петър Берон изказва молба пещерняците от СК Балкан Адвенчър да сменят името на клуба си или да бъде избрано подходящо такова за секцията по спелеология.

1.2 Веселин Дробенов (ПК Хеликтит) – предлага кандидат членовете да представят клубовете си

1.3 Минчо Гунаров - клуб „Родопи“ (Кърджали) – представяне на клуба

1.4 Цветан Костурков – ПК „Под ръбъ“ с. Церово – представяне на клуба

1.5 Весела Димитрова – Георгиева - СК „Балкан Адвенчър“ – гр. Своге – представяне на клуба

1.6 ПК „Кристал“ гр. Девин – клубът не е платил членски внос и не присъстват негови представители – Алексей Жалов представя клуба - клубът е създаден през 1982-3 – активна дейност около 15 години, след това престават да функционират, през ноември 2007 се провежда учредително събрание клубът се възражда – млади хора

1.7 Христо Харизанов (Хинко) – ПК Пещерняк – цитира устава на Федерацията, и се изказва против спелео-туристическите цели за функциониране на клубовете и особено на новите кандидат – членове, фиксирайки СК Балкан Адвенчър; прави предложение да се постави изискване за регистриране в обществена полза. Счита, че клубовете, регистрирани в частна полза, не би трябвало да се ползват от финансиране на федерацията

1.8 Алексей Жалов – апелира личните нападки да не се прехвърлят в ОС, отрицателният вот при приемането на кандидатите е начинът да се протестира против тяхното приемане; половината от клубовете-членове на Федерацията не осъществяват дейности в областта на пещерното дело, тоест ако членската маса трябва да бъде редуцирани до броя на активните клубове, членовете на БФСп биха останали 5-6.

1.9 Петър Берон – има клубове, които активно осъществяват изследователска дейност в областта на спелеологията, и такива, които популяризират пещерното дело.

1.10 Иво Тачев - въпрос към СК Балкан Адвенчър лицензът даден ли е на дружеството и дали клубът членува в друга федерация – отговор от Весела – не членува в друга федерация – уговорка – клубът да учреди секция по пещерно дело

1.11 А.Жалов – има клубове, които не са самостоятелни ЮЛ, а са секции към туристически дружества, а дружествата са колективни членове във федерацията – ако клубът не желае да се обособи като отделно ЮЛ поради факта, че ако се отдели от дружеството, няма да се възползва от финансиране, никой не може да ги задължи

1.12 Веселин Дробенов (Хеликтит) – въпрос към СК Балкан Адвенчър - как биха обяснили публикуваните на интернет страницата цени за посещения на пещери и вярно ли е, че СК Балкан Адвенчър цели подготвяне на туристически пакети за комерсиално посещения на пещери. Поради липсата на държавно регулиране на посещенията от неподготвени туристи в пещери ПК Хеликтит е против приемането на СК Балкан Адвенчър, ако целите са комерсиален пещерен туризъм

1.13 Петър Берон – предлага СК Балкан Адвенчър да бъде гласуван отделно от другите кандидати

1.14 Иво Тачев – предлага всички кандидати да бъдат гласувани отделно. Прави уточнението, че поради тоталната незаинтересованост от страна на ПК Искър към дейността на Федерацията, липсата на адекватни условия за събиране на членовете, липсата на роля от страна на БФСп в обучението на кадрите, представителя на ПК Искър ще гласува с въздържал се при всички решаващи гласувания.

1.15 Гласуване на кандидат членовете

- Под Ръбъ – Церово – ЗА - 21 гласа, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

- Спортен клуб „Балкан Адвенчър – гр. Своге – поставя се изрично условия за обособяване на пещерна секция към клуба – ЗА - 17 гласа, ПРОТИВ - 2, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

- ПК Кристал - гр. Девин – ЗА – 18 гласа, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2

- Родопи – гр. Кърджали - ЗА - 20 гласа, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

- Сдружение по Спорт, екология и туризъм – Видин - ЗА - 18 гласа, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ са приети със съответните забележки

 

•  Обсъждане на отчета на УС на БФСп относно дейността на федерацията през изминалата година

2.1 Представяне на доклада на УС на БФСп на 2007 г. - изказва се Алексей Жалов

На 07 март 2008 е проведено заседание на УС на БФСп със следния дневен ред

•  Веселин Дробенов - внася за разглеждане на Наредба за ползване на МТ на БФСп

•  Предложение за въвеждане на промяна в изискванията за участие в курса за инструктори по спелеология – въвежда се ново изискване за участие – могат да участват хора които са завършили курса за спасители + курса за картиране или техническо усъвършенстване + картиране.

•  Реши се да се провеждат изпити за задочно обучение за инструктори по спелеология – в края на годината да бъде направен такъв курс (конспект, изпратени лекции, задочен жребий за подготовка на практическо занимание и лекция, изнасяне на един урок по теория и практика, анализ на представянето и провеждане на изпита).

•  Разгледани са предложения за награждаване на деятели на клуб Стрешеро – Враца с бронзови прилепи.

•  Обсъден редът на предстоящото Общо събрание на БФСп.

•  В т. Разни

- разгледан е отчет на А. Жалов за участието на Спелео симпозиума в Анкара / Турция

- приемане на Родопи – гр. Кърджали за член на БФСп.

- след разглеждане на постъпили молби от ПК Хеликтит и СПК Академик е прието ръководството на експедиция „Бански Суходол 2008“ – ръководители Константин Стоичков и Павел Бакалов.

- разгледана молба на работници на Националния природонаучен музей Боян Петров и Павел Стоев за предоставяне на данни за целта на био-спелеоложки изследвания на определени пещери

 

По доклада на УС на БФСп – А. Жалов отчита, че докдадът на УС на БФСп не е напълно изчерпателен, поради липса на обратна информация от страна на клубовете. Някои абзаци са идентични на такива от доклада за миналата година. Това са въпроси свързани с негативи в дейността на БФСп. Проблемите не са решени и негативите продължават да съществуват, следователно са актуални и за текущата година. Всеки един от клубовете, представени на ОС има и права и задължения. Предявяват се претенции за правата, но когато става дума за изпълняване на задълженията има некоректност. Пример: от 26 клуба, членове на БФСп. към датата на ОС, само 18 клуба са предали списъци на членовете с ЕГН. От страна на клубовете не се спазват срокове за предаване на данни.

 

•  Петър Берон – изказва благодарност и похвала на А.Жалов за отличното представяне на симпозиума в Турция, където е бил единствен представител на Балканската спелео асоциация. Вследствие на неговите усилия са договорени участия в експедиции и съвместни инициативи. Прави предложение докладът на УС на БФСп да се обсъди заедно с финансовия отчет.

 

2.2 ИЗКАЗВАНИЯ по отчета на УС на БФСп

- Боян Шанов - СПК Академик – поздравява УС за свършената дейност, 2007 е успешна година за международните прояви. На миналото ОС има възложени задачи на УС, които не са изпълнени, а именно обслужването на сайта, търсене на пари за експедиционна дейност.

- Теодор Кисимов – Приста Русе – какви са били срещнатите трудности във връзка с изпълнението на възложените от предишното ОС конкретни решения (пример: фонд за развитие на експедиционната дейност).

- Добри Добрев - Спелео клуб Варна – назрял е моментът ЮЛ да могат да се възползват от помощта на ДАМС а и други финансиращи организации за подпомагане на работата с младежи. Въпрос – имаме ли официална регистрация към ДАМС. Каква е процедурата по регистрация към ДАМС за отделните клубове, членове на БФСп.

- Алексей Жалов – въз основа на предаваните в БФСп документи се изготвят формуляри и се внасят в Централния регистър на спортните организации. Последните клубове, които са станали членове на БФСп, все още не са регистрирани по този ред, това предстои. Федерацията е посредник между клубовете и регистъра – в момента, в който клубовете престанат да бъдат членове на БФСп, те могат да бъдат изкарани от регистъра, и няма да могат да се възползват от правата си. Има възможност, когато някой клуб не отговаря на някое от условията за ползване на преференции или не е изряден в своите документи, може чрез писмо за членство във БФСп, копие от лиценза на БФСпза спортна организация и др. , да кандидатства за съответните преференции по процедури.

Проблеми:

- Сайт на БФСп. - направено е задание за изработката на сайта, възложена е задачата на конкретен член на УС на БФСп сайтът да бъде оформен според заданието, но членът на УС, който отговаря за това не присъства на ОС. Необходимо е финансиране за поръчка за изработка на сайта.

- Предложение – когато се взимат решения, те трябва да бъдат обвързани със срокове. (Пример: Решение за изготвяне на учебник за картиране – пожелателно без срок.)

- Фонд за експедиционна дейност – според А.Жалов такъв фонд е необходим, Въпросът е как да бъде формиран самият фонд, дали да е по условията на ЗЮЛНЦ или да е неформална сметка за акумулиране на средства. По-лесно е да се направи чрез вътрешна партида с набирателна сметка. Трябва да се изготви правилник за кандидатстване, надзорен съвет, критерии за оценка на проектите за експедиции, оценяване на резултатите. В изпълнението по приходна и разходна част на финансовия отчет има около 18 000 лева само за експедиции, които са осъществени с външно финансиране. За Експедиция Сарма са взети пари от ДАМС и ДА по туризъм. Фондът не би трябвало да акумулира парите от ДАМС и да ги разпределя, парите трябва да постъпват от допълнителни финансиращи източници. Бюджетът се формира през ноември всяка година, минава през 2 комисии, и едва през март е ясно какви пари ще се получат от ДАМС.

- Учебник по картиране – не е направено нищо. Няма кой да го напише.

- Теодор Кисимов – Приста Русе – на предишното ОС е взето решение за създаване на 5-годишна програма за развитие – неизпълнена, без причини за неизпълнение.

- Коста Стоичков – Хеликтит – помагало за картиране – има достатъчно помагачи, които ще помогнат това да бъде направено.

- Ясен Божинов – Прилеп 1962 – сам човек не може да направи учебник по картиране, но имаме достатъчно кадри, които могат да сформират колектив и да напишат учебник. Необходима е координация на отделните желаещи да направят учебник за картиране. Въпрос от Петър Берон – има ли кандидат за координатор

- Пламен Петков – Стрешеро Враца – въпрос – кои са желаещи за участие в процеса на писане на учебник по картиране.

- Веселин Дробенов – ПК Хеликтит заявява своето желание за участие.

- Камен Бонев – също заявява желание за доброволно участие.

- Веселин Дробенов – ПК Хеликтит – българската версия на книгата за Пещерите в България не е излязла от печат, защо?

- Трифон Даалиев – това е лична инициатива и българския вариант ще излезе, в момента се подготвя.

- Алексей Жалов – основателни са упреците за неизпълнени решения от страна на УС. Но усилията са били насочени в посоки на свършване на приоритетни задачи, които са били изпълнени успешно.

- Петър Берон - поема лично негативите за несвършените задачи и гарантира по-строг мониторинг и контрол върху дейността на УС.

- Иво Тачев – клуб Искър – решение от миналото ОС, клубовете ежегодно да предоставят отчет за своята дейност. Клуб Искър има такъв отчет, въпреки че принципно е несъгласен със задължението той да се предоставя в БФСп. Изказва благодарност към ПК Стрешеро - Враца, ПК Дервент - Търново, ПК от Смолян за организирането на пещерни експедиции и прояви през годината. Обръща внимание на УС за нелепото намерение за решение относно осъществяване на курсовете за височинни работници. Не е работа на БФСп и е незаконно тя да се занимава със строителство, и обучение в строителния бранш.

- Петър Берон - отчетите за дейността на клубовете са необходими, за да може да се направи хронология на дейността на клубовете и в последствие да послужи на самите клубове, когато е необходимо да се обърнат към архива на БФСп. Алманах на българската спелеология – би бил възможен единствено чрез участието на всички клубове.

- Веселин Дробенов – ПК Хеликтит - предложение свързано с изказването на Пламен Петков за това, кой ще свърши работата по написването на учебника по картиране. Упрек към УС – създава се впечатлението, че няма адекватен контакт между УС и клубовете. УС на БФСп би следвало да поддържа активен контакт с клубовете, т.к клубовете могат да изнасят голяма част от работата и има ентусиасти в отделните клубове, които именно УС може да координира.

- Теодор Кисимов – Приста Русе – не е необходимо да се чака следващото ОС, за да се покаже, че има неизпълнение на взето решение, че има проблем за решаване. Сигнал за това може да се подава във всеки един момент и да се търси решение.

- Александър Янев - СПК Академик – предложение - предварително да се обявяват публично датите на заседанията на УС на БФСп, за да могат и други пещерняци да присъстват на обсъжданията.

- Алексей Жалов – не е проблем да се публикува покана в сайта на БФСп относно заседанията на УС.

- Петър Берон – заседанията на УС не предполагат възможност за многочислено присъствие.

 

2.3 ИЗКАЗВАНИЯ по финансовия отчет на БФСп

- Трифон Даалиев – според решенията от миналото ОС финансовият отчет е разделен по прояви. Представяне на финансовия отчет.

- Теодор Кисимов – Приста Русе – уточняващ въпрос относно перото „курс“.

- Петър Берон предлага да бъдат гласувани и приети отчета на УС и финансовия отчет на БФСп – ан блок

 

2.4 Гласуване на Доклада на УС на БФСп за дейността през 2007 г. финансовия отчет на БФСп за 2007 г.

След гласуване с 19 гласа ЗА и 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Общото събрание на БФСп приема отчетите на УС за 2007 г.

 

ПОЧИВКА – от 12:30 до 12:45 часа

 

2.5 Разглеждане на предложенията за решения, постъпили по време на протичане на Общото събрание

- Според комисията за решения има само насоки и дискусии по следното: подобряване обслужването на сайта; регистрацията към ДАМС; съставянето на учебник по картиране; регламент за функциониране на Експедиционния фонд; отчетите на клубовете към БФСп, които трябва да постъпват регулярно; засилване връзката между УС и клубовете, чрез предварително обявяване на заседанията на УС и даване възможност за участие на повече желаещи в обсъжданията.

- Теодор Кисимов – Приста Русе – да се реши неизпълнените задачи от миналите години да бъдат записани със срокове и реализирани тази година.

- Петър Берон – неизпълнените задачи в по-голяма част не могат да бъдат обвързани със срокове. Поема ангажимента до края на годината да бъде изготвен Правилник за функционирането на Експедиционния фонд. Липсват пари за организирането на сайта. Предлага неизпълнените задачи от преходни години да влязат като текущи за новата година без срокове.

- Алексей Жалов – предлага програмата за развитие на БФСп. да не е 5 години, а по-кратък. Предлага програмата да стане обект за разглеждане на срещата на председателите на клубовете с дата 21 ноември 2008, което дава възможност да се гонят срокове, а самите председатели имат правото да приемат такава програма на своята среща. В Устава на БФСп е отбелязано, че когато един клуб подава документи във Ф. се отбелязва лицето, което представлява клуба пред Ф. Обикновено това е председателя или упълномощено от него лице. Тоест срещата на председателите е достатъчно компетентна да обсъди и приеме такава програма.

- Петър Берон – подкрепя предложението програмата да е за 3 години и тя да бъде разгледана и приета на срещата на председателите.

- Дискусия за качеството и нивото на публикуване в сайта и форума на федерацията. А.Жалов форумът да е средство за информираност, координираност и градивност в съвместната работа на пещерняците и клубовете.

- Александър Янев СПК Академик – предлага да се назначат трима модератори на сайта.

- Константин Стоичков ПК Хеликтит – да има ясни правила за публикуване в сайта, и модераторите да бъдат длъжни да следват правилата, когато осъществяват мониторинг и контрол на форума.

- Татяна Виналиева СПК Академик – предлагав срок от един месец УС да приема молби за доброволни модератори на сайта, в срок от 3 месеца одобрените от УС модератори да съставят Правила за използване на сайта.

- Веселин Дробенов ПК Хеликтит – п редлага в срок от три месеца УС да одобри правила за ползването на сайта и след това да се пристъпи към модерация.

- Константин Стоичков ПК Хеликтит – темата за правилата и модерацията да се пусне като дискусия във форума и да се обсъди проблемът от всички пещерняци.

 

Предложения за решения, изнесени от комисията по решенията:

•  Да бъде разработен правилник за функционирането на Фонд за експедиционна дейност и регламент за финансирането от набирателната сметка по фонда – срок - до срещата на председателите.

•  УС да си обявява заседанията предварително – срок – веднага след ОС

•  Да се сформира колектив за създаване на учебник по картиране, за координира дейностите и да формира стратегия за осъществяване на проекта – срок - до срещата на председателите

•  Програмата за дейност на БФСп да е за 3 години и тя да бъде разгледана и приета на срещата на председателите - срок - срещата на председателите

•  ОС препоръчва сайтът на федерацията да бъде управляван по-ефективно. ОС препоръчва на всички пещерняци да спазват добрия тон и правилата за цивилизовано поведение и общуване във форума.

•  УС да координира и организира съставянето на Правила за сайта и неговото модериране – срок 3 месеца.

•  ОС препоръчва на клубовете регулярно да подават отчети към федерацията.

 

След гласуване – ЗА - 20 гласа, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 глас - решенията и препоръките на ОС на БФСп са приети.

 

- Алексей Жалов – присъстващите на ОС и представляваните клубове са наясно или поне би трябвало да знаят, че за да се движат нещата трябва да участва всеки и всеки поне с малко да допринася за осъществяване целите на Федерацията. Апелира към повече активност от страна на клубовете и отделните пещерняци. Всеки който желае да работи за Федерацията и нейните цели е добре дошъл да декларира своята готовност за работа и да работи за осъществяването на общите идеи.

Сайтът на БФСп – сайтът активно се списва от 3-4 човека. Толкова хора публикуват ефективна информация. Не е по силите на един човек да събира всяка полезна информация и да я свежда до знанието на останалите. Всеки трябва да участва в списването на сайта и попълване на неговото съдържание. В периода от 2003 г. до края на м.март 2008 ще се достигне 1 милион брой посещения. Сайтът е активно четен. Призив и молба – повечето от клубовете имат собствени сайтове и е желателно статии, които са свързани пряко с клубната дейност, да бъдат публикувани и на сайта на федерацията. Клубните сайтове най-вероятно не се посещават толкова често както федерационния и участието на федерационния ще „рекламира“ отделните клубове. Чрез активното участие от страна на клубовете на сайта на федерацията ще се повиши информационното ниво на сайта и ще се подобри лицето на пещерната дейност.

В доклада на УС е обърнато специално внимание и то целенасочено, че на 18 март 2009 се навършват 80 години от началото на организираното пещерно движение в България. Това е удобен момент да се покаже пред обществеността дейността на спелеолозите в България, историята и бъдещите им планове. Тази година ПК Черни връх и СПК Академик празнуват 50 годишнини. Тези чествания трябва максимално да се използват за популяризиране на пещерното дело. Ще има програма за честванията на 80-годишнината на БФСп, която ще е готова да средата на годината. Най-късно до заседанието на председателите трябва да се визират дейностите, които всеки клуб може да организира. Ще има тържествено събрание, конференция, изложби ... Апел за предложения и идеи от страна на клубовете.

Молба за съдействие за създаване на Алманах на пещерното дело. Това е чудесен повод за описване на историята на пещерното дело, на отделните клубове, да се отдаде почит на хората, които са посветили живота си на спелеологията и трябва да бъдат упоменати и почетени. Малък брой клубове са откликнали до сега на идеята и предоставили информация. Трябват писмени материали отразяващи дейността на всички клубове и на лицата, които са оставили своя отпечатък, но вече не са между живите. Освен текст са необходими и снимки на личностите, които следва да бъдат включени.

В крайна сметка алманахът ще излезе с наличния до крайния срок материал, а клубовете, които не са предоставили информация просто ще бъдат пропуснати и определено ще съжаляват. Федерацията ще се ангажира с информацията за клубовете, които вече не съществуват.

 

Правят се съответно съобщения от страна на клубовете.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието е закрито от председатела – г-н Петър Берон.

 

08.03.2008 г., гр. София

 

Протоколчик:

Татяна Виналиева